Psychoanalyst – black & white

...

2011 | 41 × 33 cm